Obchodní podmínky pro e-shop MATO DUO s. r. o.

Prodávající:

MATO-DUO s.r.o.
Mitrovická 573/387, 724 00 Ostrava - Nová Bělá
IČO: 25826981, DIČ: CZ25826981
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 19946.
Bankovní spojení u KB: 27-1161260297/0100
Variabilní symbol: číslo objednávky.

Kupující - spotřebitel:

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (§53 odst.3 Občanského zákoníku).

Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Objednávka

Vyplněním a odesláním objednávky přes nákupní košík potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky budete informováni potvrzovacím e-mailem. Pokud od nás potvrzovací e-mail neobdržíte, kontaktujte nás. Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou.

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§53 Občanský zákoník) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§53 odst. 7 Občanský zákoník). Mimo případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně uvedeno a Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv (§53 odst. 8 Občanský zákoník, písmeno a-f).

Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného, má Dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (§53 odst. 10 Občanský zákoník) nebo jeli hodnota plnění smlouvy snížena (došlo k částečnému spotřebování, opotřebování či neúplnému vrácení zboží), je Spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích (§458 Občanský zákoník). Dodavatel je zároveň povinen vrátit Spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Odstoupení od smlouvy je vhodné oznámit dodavateli písemnou formou, kterou lze přiložit k vrácenému zboží. Dodavatel doporučuje před zasláním zboží pojistit.

Pokud nedojde k vzájemné dohodě o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy, například z důvodu změny ceny, ukončení výroby atd., může bez sankcí od smlouvy odstoupit Spotřebitel i Dodavatel. O svém rozhodnutí o odstoupení smlouvy je nutné druhou stranu informovat písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace email.

Zpracování objednávky

Vaše objednávka je neprodleně zaevidovaná a zpracovaná do výrobního příkazu a tento předán do výroby k realizaci zakázky. V průběhu výroby již nelze měnit parametry jednotlivých prvků. V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

Způsob platby

Na výběr máte z následujících typů plateb

POUZE PŘEDEM JE TO VÝROBEK NA MÍRU PRO VÁS.

Objednané zboží Vám pošleme přepravní službou – balík,

Bankovním převodem

Po objednání zboží Vám bude zaslána faktura. Zboží Vám bude zasláno , kdy platba za zboží, které si u nás objednáte, přijde na náš účet do 7 dnu.

Bankovní spojení u KB: 27-1161260297/0100
Variabilní symbol: číslo objednávky.

Osobně přímo při odběru parapetů v naší firmě a to vžy po telefonické dohodě Po - Pá od 8.00 do 16.00 hod.

Dodací podmínky a doprava

Zakázky jsou expedovány dle možností naší výroby, dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu po obdržení Vaší závazné objednávky, obvykle do 7 pracovních dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná. V případě dovozu zboží zajišťuje dopravu prodávající.

Způsob dopravy a případná úhrada dopravy je dohodnuta mezi kupujícím a prodávajícím před potvrzením objednávky.

Kupujícímu budou účtovány náklady na balné a dopravu podle druhu zboží a ceny objednávky takto za objednávku 250,-kč

Převzetí zboží

Kupující je povinen ihned při převzetí zboží spolu s Dopravcem překontrolovat nepoškozenost zásilky a její kompletnost. Zjistí-li vady, má právo zásilku odmítnout s tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, uplatní Kupující neprodleně reklamaci u Dopravce zápisem o poškození zásilky přepravou.

ÚPLNOST A STAV ZBOŽÍ SI ZKONTROLUJTE IHNED PŘI PŘEVZETÍ OD ZÁSILKOVÉ SLUŽBY! NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDEME BRÁT ZŘETEL!

!!! ABY MOHLA BÝT UPLATNĚNA REKLAMACE NA POŠKOZENÉ ZBOŽÍ, MUSÍ BÝT SEPSÁN S ŘIDIČEM ZÁPIS O POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ!!!

JINAK JE POŠKOZENÍ NEREKLAMOVATELNÉ!!!

Ceny zboží, DPH

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Cena zboží je zobrazena u každého nabízeného produktu přes internetový obchod prodávajícího. Zboží je majetkem kupujícího až v okamžiku plného zaplacení kupní ceny (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

Daňový doklad

Daňový doklad - faktura ke zboží - Vám bude zaslán se zbožím. Doklady mají všechny náležitosti v souladu splatnými právními předpisy.

!!POZOR!! Jedná se o originály. Faktury již nebudou zaslány poštou.

Reklamace a záruka

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s Obchodními podmínkami internetového obchodu MATO DUO s r.o.
V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční doby činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. V případech, kdy některý výrobce prodlouží u svých výrobků záruční dobu, platí záruka stanovená příslušným výrobcem. Záruka zaniká v následujících případech:

-Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
-Nevhodným používáním zboží.
-Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
-Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, mechanickým poškozením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
-Zboží bylo poškozeno živly.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují, doložit fotodokumentaci. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.

Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu platí vždy jen do okamžiku její změny. Rozhodná je cena zboží uvedená v katalogu internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky.

Nepřevzetí zásilky: V případě nepřevzetí zásilky je dle platných obchodních podmínek příjemce povinen uhradit odesilateli výdaje spojené s vyřizováním objednávky v plné výši (dopravné v obou směrech + balné).

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.4. 2015.

GDPR - Ochrana osobních údajů

Uvědomujeme si citlivost Vašich osobních údajů. Proto s nimi nakládáme citlivě a neposkytujeme je třetím osobám.

Jednáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

V rozhraní e-shopu používáme nástroj pro sběr e-mailových adres za účelem zasílání reklamních sdělení a newsletterů. Přejete-li si svůj kontakt z databáze odstranit, kontaktujte nás na e-mailu : zaluzielevne@email.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Firma: Mato-Duo s.r.o.
IČO: 25826981
Sídlo provozovny: Mitrovická 573/387, Ostrava - Nová Bělá 724 00
e-mail: zaluzielevne@email.cz
tel.: + 420 777 147 777
dále jen „Správce“

Vážení klienti, abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.
Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

V Ostravě, dne 21. 5. 2018
Pavel Bezruč